■■  HOMEへ
広東語学院の先生や学生たちによる香港レポートのページ
香港・中国文化

香港・中国文化 - vol.41月18日/'03

第 一 次 軆 験 華 人 過 春 節
dai6 yat7 chii3 tai2 yiim6 waa4 yan4 gwoo3 cheun3 jiit9
レポート /松本さん
轉 眼 間,快 樂[o既]時 光 過 得 眞 係 好 快,
jyun2 ngaan5 gaan1,faai3 look9 gee3 sii4 gwong1 gwoo3 dak7 jan1 hai6 hou2 faai3,

o個]晩11 點 我 要 返 日 本 要 執[o野]。
goo2 maan5 sap9 yat7 diim2 ngoo5 yiiu3 faan1 yat9 buun2 yiiu3 jaap9 yee5 。 

臨 近 去 機 場[o個]時,大 弟 好 細 心,
lam4 gan6 heui3 gei2 cheung4 goo2 sii4, daai6 dai6 hou2 sai3 sam1,

[イ巨]專 登 買[o左]一 大 盒 香 港 式[o既]魚 生 俾 我 食。
keui5 jyun1 dang1 maai5 joo2 yat7 daai6 hap9 heung1 gong2 sik7 gee3 yu5 saang1 bei2 ngoo5 sik9。

我 以 前[o係]電 視 裏 便 睇 過 香 港 式[o既]魚 生。
ngoo5 yii2 chiin4 hai2 diin6 sii6 leui5 biin6 tai2 gwoo3 heung1 gong2 sik7 gee3 yu5 saang1。

o個]陣 時 好 想 試[o下],今 次 終 於 有 機 會。
goo2 jan6 sii4 hou2 seung2  sii6 haa5, gam1 chii3 jung1 yu4 yau5 gei1 wuui6。

食[o左]之 後 覺 得 自 己 好 似 華 人[o敢],
sik9 joo2 jii1 hau6 gook9 dak1 jii6 gei2 hou2 chii2 waa4 yan4 gam2,

甜 甜[o地],好 好 味!  
tiim4 tiim2 dei2  hou2 hou2 mei6!

好 快 就 到 我 同[女乃][女乃]話 別[o既]時 候,
hou2 faai3 jau6 dou3 ngoo5 tung4 naai4 naai5 waa6  biit9  gee3 sii4 hau6,

我[女乃][女乃]話:『 我 唔 送[イ尓],祝[イ尓]一 路 順 風!』
ngoo5 naai4 naai2 waa6 :『ngoo5 m4 sung3 nei5jeuk7 nei5 yat1 lou6 sung4 fung1!』

我 話:『[o尼]排 眞 係 麻 煩 哂[イ尓],好 多 謝[女乃][女乃]!』
ngoo5 waa6 :『nii1 baai6 jan1 hai6 maa4 fan4 saai3 nei5, hou2 doo1 jee6 naai4 naai2!』

大 弟,大 弟[o既]女 朋 友 同 我 老 公 送 我 去 機 場 ,
daai6 dai6, daai6 dai6 gee3 neui5 pang4 yau5 tung4 ngoo5 lou5 gung1 sung3 ngoo5 heui5 gei1 cheung4 ,

大 弟 問 我:『大 嫂,一 個 人 先 返 去 日 本, 
daai6 dai6 man6 ngoo5 :『daai6 sou5 yat7 goo3 yan4 siin1 faan1 heui3 yat9 buun2 , 

覺 唔 覺 得 寂 寞 呀?
gook9  m4  gook9  dak7  jik9  mook9 aa3?

唔 好 喊,可 唔 可 以 留 低 多 一 陣?』
m4 hou2 haam2,hoo2  m4  hoo2  yii5  lau4 dai1 doo1 yat7 jan6?』

我 話:『唔 會 寂 寞, 
ngoo5 waa6:『m4 wuui6 jik9 mook9, 
一 個 人 都 好 舒 服,唔 使 擔 心,我 走 喇。』 
yat7 goo3 yan4 doo1 hou2syu1 fuk7,m4 sai2 daam1 sam1,ngoo5 jau2 laa3 。』


[o尼]幾 日 去 馬 來 西 亞,
nii1 gei2 yat9 heui3 maa5 looi4 sei3 aa3,

.
我 食 過 好 多[o野],去 過 好 多 地 方,
ngoo5 sik9 gwoo3 hou2 doo1 yee5 ,heui3 gwoo3 hou2 doo1 dei6 fong1,

同 好 多 親 戚、朋 友 傾 過 好 多 偈。
tung4 hou2 doo1 chan1 chik7 、pang4 yau5 king1 gwoo3 hou2 doo1 gaai1。

要 記[o既][o野]都 記 唔 哂,要 寫[o既][o野]都 寫 唔 哂。
yiiu3 gei2 gee3 yee5 dou1 gei2 m4 saai3,yiiu3 see2 gee3 yee5 dou1 see2 m4 saai3。

  我 已 經 學[o左]廣 東 話 二 年 半,
 ngoo5 yii5 ging1 hook9 joo2 gwong2 dung1 waa6 yii6 niin4 buun3,

一 次 又 一 次 去 馬 來 西 亞 雖 然 覺 得 自 己
yat7 chii3 yau6 yat7 chii3 heui3 maa3 looi4 sai3 aa3  seui1 yiin4 gook9 dak7 jii6 gei2

o既]廣 東 話 比 以 前[o力][o左]好 多, 
gee3 gwong2 dung1 waa6 bei2  yii5  chii4 leek7 joo2 hou2 doo1,

但 係 就 mat[o野]都 做 唔 倒,
daan6 hai6 jau6 mat7 yee5 dou1 jou6 m4 dou2 ,

承 擔 唔 倒 大 嫂[o既]責 任。
sing6 daam1 m4 dou2 daai6 sou5 gee3 jaak8 yam5。

返 過[o黎]次 次 都 係 細[イ老]妹 幇 我 做。
faan1 gwoo3lai4 chii3 chii3 dou1 hai6 sai6 lou5 muui4 pong1 ngoo5 jou6。 

唔 知 幾 時 先 至 可 以 承 擔 起 大 嫂[o既]責 任。
m4 jii1 gei2 sii4 siin1 jii3hoo2 yii5 sing6 daam1 hei2 daai6 sou5 gee3 jaak8 yam5。 


(以上、レポート /松本さん)
 
ページ
ページ
 

このページに掲載の記事は、
すべて当・広東語学院に
帰属いたします。
広東語楽園 INDEX
無断転載などは
禁止させていただきます

Tel  03-3388-1870   Fax  03-3388-6356