■■  HOMEへ
広東語学院の先生や学生たちによる香港レポートのページ
香港・中国文化

香港・中国文化 - vol.41月18日/'03

 
華人のお正月を初めて体験
マレーシアのペナンで、活気あふれる中国人家庭の旧正月(2002年)を過ごした松本さんの、貴重なレポートです。2003年の旧正月を前に、ぜひ、お楽しみください。

第 一 次 軆 験 華 人 過 春 節
dai6 yat7 chii3 tai2 yiim6 waa4 yan4 gwoo3 cheun3 jiit9
レポート /松本さん
 
2002 年2月9 號 正 午 起 飛 , 
yii6 ling6 ling6 yii6 niin4 yii6 yut9 gau2 hou6 jing3 ng5 hei2 fei1 ,

由 成 田 到 吉 隆 坡 跟 住 轉 機 到  濱 城。
yau4 sing4 tiin4 dou3  gak3 long4 boo1 gan1 jyu6 jyun2 gei1 dou3 joo2 ban5 sing4。

機 場 接 我   個 太 太
hai2 gei1 cheung4 jiip3  ngoo5 dei6 goo2 goo3 taai3 taai2

係 我 以 前  同 事 亞 泉  媽[o米]。
hai6 ngoo5 yii5 chiin4 gee3 tung4 sii6 aa3 chyun4 gee3 maa1 mii4。

到  機 場 之 後 ,即 刻 覺 得 好 熱,
dou3 joo2 gei1 cheung4 jii1 hau6, jik7 haak7 gook9 dak7 hou2 yiit9, 

原 來  度  温 度 有 成 33 度 , 
yun4 looi4 nii1 dou6 gee3 wan5 dou6 yau5 sing4 saam1 sap9 saam1 dou6 ,

我[言念]會 唔 會 死 人 
ngoo5 nam5 wuui6 m4 wuui6 sei5 yan4 gaa3 ?
 我 同 我 老 公  日 住  酒 店 。
ngoo5 tung4 ngoo5 lou5 gung1 goo2 yat9 jyu6 hai2  jau2 diim3 。

嘩 酒 店 又 大 又 
waa1 jau2 diim3  yau6 daai6 yau6 leng3 、

有 三 間 房 可 以 睇 倒 好   夜 景。
yau5 saam1 gaan1 fong2 hoo2 yii5 tai2 dou2 hou2 leng3 gee3 yee5 ging2。

放 低 行 李 之 後 就 出 去 出 便  宵  食。
fong3 dai2 haang4 lei5 jii1 hau6 jau6 cheut7  heui3 cheut7 biin6 wan5 siiu2 yee5 sik9。

我  叫  馬 來 西 亞 式 
ngoo5 dei6 giiu3 joo2 maa5 looi4 sai3 aa3  sik7 gee3

通 心 菜・[o加][o里]鶏・燒 魚・ 腸 粉・SATE 等 等。
tung1 sam1 chooi3・gaa3 lei5・gaai1・siiu2 yu5 ・cheung3 fan5・SATE dang2 dang2。

一 直 食 到 深 夜 兩 點 幾 先 至 返 酒 店 訓 覺。
yat7 jik9 sik9 dou2 sam1 yee5 leung5 diim2 gei2 siin1 jii3 faan1 jau2 diim3 fan3 gaau3。

 
  第 二 日
  dai6 yii6 yat9

  因 為 亞 泉 要 做 工 ,
  yan1 wai6 aa3 chyun4 yiiu3 jou6 gung1,
 

所 以  媽[o米]專 登 帶 我  観 光
soo2 yii5 keui5 maa1 mii4 jyun1 dang1 daai3 ngoo5 dei6guun1 gwong1。

濱 城 有 好 多 間 神 廟 有 唐 人  ,有 印 度 人 
ban5 sing4 yau5 hou2 doo1 gaan1 san4 miiu5 yau5 tong4 yan4 gee3 ,yau5 yan1 dou6 yan4 gee3  , 

有 泰 國 人  ,重 有 蛇 廟 添。
yau5 taai3 gwook8 yan4 gee3, jung6 yau5 see4 miiu5 tiim1 。


  

朝 早 9 點 幾 ,我  去 
jiiu1 jou2 gau2 diim2 gei2 ,ngoo5 dei6 heui3 jou2

一 間 港 式  點 心 餐 廳 飲 茶。
yat7 gaan1 gong2 sik7 gee3 diim3 sam1 chaan1 teng1 yam2 chaa4。

我  識  度  老 板 ,因 為[イ巨]以 前 係 我 
ngoo5 dei6 sik7 nii1 dou6 gee3 lou5 baan6  ,yan1 wai6 keui5 yii5 chiin4 hai6 ngoo5 dei6

東 京 間 店  《台 湾 料 理 龍》注1 點 心 師 父 ,
dung1 ging1 gaan1 diim3 《tooi6 waan3 liiu5 lei6 lung4》 gee3 diim2 sam1 sii1 fuu2,

包  叉 燒 包 好 好 食 
keui5 bau1 gee3 chaa3 siiu2 bau1 hou2 hou2 sik9 gaa3。

我  第 一 次  探 
ngoo5 dei6 dai6 yat7 chii3 lei4 taam1 keui5,

知 道   生 意 好 順 利 ,所 以 我  放 心 喇。
jii1 dou6 keui5 gee3 saang1 yii3 hou2 seun6 lei6 ,soo2 yii5 ngoo5 dei6 fong3 sam1 laa1。

聴 講  度 已 經 係  第 二 間  餐 廳。
teng1 gong2 nii1 dou6 yii5 ging1 hai6 keui5 dai6 yii6 gaan1 gee3 chaan1 teng1。

飲 完 茶 之 後 ,我  又 去  好 多 地 方。
yam2 yun4 chaa4 jii1 hau6  ,ngoo5 dei6 yau6 heui3 joo2 hou2 doo1 dei6 fong1。


 第 三 日 , 日 正 好 係 亞 泉  餐 廳 『樂 市』
dai6 saam1 yat9 ,goo2 yat9 jing3 hou2 hai6 aa3 chyun4 gee3 chaan1 teng1『 look6 sii6 』

過 春 節 前 最 後 一 日  營 業。
gwoo3 cheun3 jiit3 chiin4 jeui3 hau6 yat7 yat9 gee3 ying6 yiip9。

所 以 我[o地]專 登 去 睇[o下][イ巨] 間 餐 廳 生 意 如 何? 
soo2 yii5 ngoo5 dei6 jyun1 dang1 heui3 tai2 haa5 keui5 gaan1 chaan1 teng1 saang1 yii3 yu4 hoo4?

o夷]?原 來 好 熱 閙 ,重 有 好 多 日 本 人[o係][o個]度 食[o野]。
yii5? yun4 looi4 hou2 yiit9 naau6 ,jung6 yau5 hou2 doo1 yat9 buun2 yan4 hai2 goo2 dou6 sik9 yee5。

亞 泉 重 介 紹 一 位 日 本 男 人 俾 我 識 ,
aa3 chyun4 gaai1 siiu3 yat9 wai2 yat9 buun2  nam4 yan4 bei2 ngoo5 sik7,

o個]位 日 本 男 人 話 俾 我 聴
goo2 wai6 yat9 buun2 nam4 yan5 waa6 bei2 ngoo5 teng1

o尼]度[o既]生 活 點 樣 ,點 樣 …… 
nii1 dou6 gee3 saang1 wuut9 diim2 yeung6 ,diim2 yeung6 … 


 夜 晩 6 點 半 我[o地]由 濱 城 搭 飛 機 飛 去 吉 隆 坡。
yee5 maan6 luk9 diim2 buun3 ngoo5 dei6  yau4 ban1 sing4 daap8 fai1 gei1 fei1 heui3 gak8 long6 boo1。

我 老 公[o既]妹 妹 接 我[o地]返 屋 企。 
ngoo5 lou5 gung1 gee3 muui4 muui5 jiip8 ngoo5 dei6 faan1 nguk7 kei2 。 

[イ巨]個 妹 有 一 個 女 ,今 年 兩 歳 ,好 得 意 ,
keui5 goo3 muui4 yau5 yat7 goo3 neui5  gam1 niin4 leung5 seui3 hou2 dak7 yii3 

B B 女 重 有 契 爺 添 。
bee1 bee1 neui5 jung6 yau5 kaai3 yee5 tiim1 。 

[イ巨]契 爺 叫 我 同 B B 女 拍 多[o的]VIDEO 。
 keui5 kaai3 yee5 giiu3 ngoo5 bee1 bee1 neui5 paak8 doo1 dii1 VIDEO

我[言念]起 ,就 馬 上[才羅]攝 影 機 出[o黎]同 B B  女 影 ,
ngoo5 nam5 hei2  ,jau6 maa5 seung6 loo2 siip9 ying2 gei1 cheut7 lei4 tung4 bee1 bee1 neui5 ying2 ,

B B 女 眞 係 好 可 愛! 
bee1 bee1 neui5 jan1 hai6 hou2 hoo2 ngooi3! 


oo][o][o 送 俾 屋 企 人。 
ngoo5 dei6 maai5 jou2 dii1 yee5 sung3 bei2 nguk7 kei2 yan4。 

重 有 ,我[o地]專 登 帶 埋[o係]郷 下 影[o既]
jung6 yau5, ngoo5 dei6 jyun1 dang1 daai3 maai4 hai2 heung1 haa6 ying2 gee3

日 本 結 婚 相 俾[イ巨][o地]睇 ,
yat9 buun2 giit8  fan2  seung3 bei2 keui5 dei6 tai2,

[イ巨][o地]都 話:「日 本 装 好[青見],一 定 好 貴 喇!」
 keui5 dei6 dou1 waa6 :「yat9 buun2 jong1 hou2 leng3, yat7 ding6 hou2 gwaai3 laa3 !」


老 公 講 俾[イ巨][o地]聴 :
lou5 gung1 gong2 bei2 keui5 dei6 teng1 : 

「我 老 婆 識[イ巨]間 相 店[o既]老 細 ,
 「ngoo5 lou5 boo4 sik1 keui5 gaan1 seung3 diim3

所 以 唔 係 幾 貴[o者]。
gee3 lou5 sai3 ,soo2 yii5 m4 hai6 gei2 gwaai3 jee1 。 

如 果 唔 識 老 細[o既]話 ,無[o甘]多 相[o架]。」
yu4 gwoo3 m4 sik1 lou5 sai3 gee3 waa6 ,mou5 gam3 doo1 seung3 gaa3。」

 
注1「台湾料理 龍」http://r.gnavi.co.jp./g056300/

このページに掲載の記事は、
すべて当・広東語学院に
帰属いたします。
広東語楽園 INDEX
無断転載などは
禁止させていただきます

Tel  03-3388-1870   Fax  03-3388-6356